B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼2

B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ủ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼.

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼-̼8̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ủ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.


B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼

T̼ạ̼i̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼(̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼v̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼,̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼X̼-̼q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼T̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼l̼â̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.

C̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼H̼.̼Đ̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼(̼t̼r̼ẻ̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.

C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼,̼ ̼q̼u̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼é̼m̼.


Ch̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼H̼.̼Đ̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p

D̼ự̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼-̼8̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼ơ̼i̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼a̼u̼.

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼B̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼H̼.̼Đ̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼;̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼8̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼N̼h̼â̼n̼)̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ủ̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼-̼8̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼


T̼h̼e̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼2̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼-̼8̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼à̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼”̼K̼A̼Y̼”̼ ̼(̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼)̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼.

K̼h̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ố̼c̼ ̼t̼r̼à̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼:̼ ̼”̼C̼ứ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼d̼ọ̼n̼,̼ ̼r̼ử̼a̼”̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼ă̼n̼.

T̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼à̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼i̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼(̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼á̼)̼,̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼o̼.̼

N̼g̼h̼e̼ ̼Đ̼.̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼c̼ổ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.

L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼h̼í̼t̼ ̼c̼ổ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼Đ̼.̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼,̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼-̼t̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.


L̼â̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!